Innovasjon

Vardar AS satser på miljøet, og skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Dette innebærer også at vi skal bidra til å utvikle “grønne” verdier gjennom innovasjon, forskning og utvikling innenfor fornybar energiproduksjon og beslektet virksomhet.

Vardar er medeier i bl.a. Kongsberg Innovasjon, og samarbeider med forskningsinstitusjoner som for eksempel SINTEF.


Hydrogen
Hydrogen er en energibærer som kan utvinnes fra en rekke ulike kilder, og som når den brennes, ikke gir andre utslipp enn vann og varme. Så lenge “grønn” energi benyttes for produksjon av hydrogen, medfører bruk av hydrogen til transport eller elektrisitetsproduksjon ingen forurensing eller utslipp av klimagasser.

Hydrogen kan produseres på ulike måter, blant annet ved elektrolyse. Ved å benytte fornybar energi som for eksempel vindkraft til elektrolyseprosessen, vil hydrogen være en “grønn” energibærer. Hydrogen kan også utvinnes fra organisk avfall. Vardar samarbeider med Lindum Ressurs og Gjenvinning for å lage hydrogen fra “søppel”. Snart vil hydrogen produsert i Drammen være tilgjengelig for bruk som drivstoff i biler. Dette vil være et viktig skritt for å fullføre HyNor-prosjektet; Hydrogenveien fra Oslo til Stavanger.
 

Brenselceller
En brenselcelle er en enhet som lager elektrisk energi fra et drivstoff i en elektrokjemisk prosess. Benyttes hydrogen som drivstoff kalles enheten en hydrogencelle, og så lenge hydrogenet som benyttes er framstilt “grønt”, er hydrogencellen totalt forurensningsfri.
Vardar samarbeider med Tallins Tekniske Universitet om å utvikle teknologi for utnyttelse av brenselceller for kraftforsyning. En slik løsning kan bidra til å balansere kraftsystemet, slik at for eksempel en vindpark kan levere elektrisk kraft fra brenselceller når det ikke blåser.
Brenselceller kan også benyttes som drivstoff i biler. Vi tror at hydrogen etter hvert kan bli et miljøvennlig alternativ til bensin og diesel i biler, busser og lastebiler.
 

Bioenergi
Bioenergi er energi som produseres fra materiale som kommer fra pågående biologiske prosesser; Treflis, hogstavfall, halm og lignende. Biologisk avfall (søppel) kan også benyttes for produksjon av bioenergi.
 

Småskalaproduksjon av varme og strøm
Vardar deltar i et forskningsprogram sammen med andre norske kraftselskaper og SINTEF for å utvikle flere mindre kraftverk basert på biobrensel for produksjon av strøm og varme. En mulig løsning er å benytte et anlegg basert på Stirlingmotoren, der denne drives med gass fra gassifisert biomasse (treflis eller liknende). Anlegget vil levere elektrisk strøm og varme som kan benyttes i et fjernvarmeanlegg.
Stirlingmotoren er en gammel oppfinnelse (snart to hundre år), men har vært lite benyttet. I motsetning til an vanlig forbrenningsmotor (bensin/diesel) kan stirlingmotoren nyttiggjøre seg lavverdi brensel, noe som gjør den godt egnet til bruk i biobrenselanlegg.