Bærekraft, klima og miljø

Kjernen av vår virksomhet

Bærekraft, klima og miljø er kjernen av vår virksomhet, og vi er med i kampen for å stanse klimaendringene. Vår oppgave er å produsere ren energi og investere i virksomheter som bidrar til lavere klimautslipp. Samtidig skal vi ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet, som til sammen skaper de grønne kretsløpene alt liv er avhengig av.

Vardar er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Klimapartnere Viken.

Vardars bærekraftsmål er

Å levere bærekraftig reduksjon av klimagassutslipp

Prinsipper for bærekraftig virksomhet

Vi har satt et mål om å nå netto null utslipp fra egen virksomhet, og har utarbeidet prinsipper for en bærekraftig virksomhet:

Klimamål

Vardar har også utarbeidet klimamål for egen virksomhet:

Vardars egen virksomhet skal være klimanøytral (scope 1).

Vardars innkjøp av energi skal være klimanøytrale (scope 2)

Vardar skal på sikt nå netto null utslipp (scope 1, 2 og 3). Vi skal kartlegge og i størst mulig grad kompensere for utslipp som oppstår gjennom de innkjøp vi gjør.

  • Vardars egne leveranser skal være utslippsfrie (scope 3).
  • Vardars egne utslipp fra innkjøp og oppstrøms verdikjede skal være lavest mulig, utslipp skal kompenseres gjennom kvotekjøp (scope 3)
  • Vardar skal arbeide for å redusere klimagassutslipp i selskapene vi er deleier i (Scope 3), med mål om netto null utslipp.

Netto null utslipp innebærer at klimaregnskapet til virksomheten går i null. De utslipp som ikke lar seg fjerne, grunnet kostnader eller mangel på teknologi kompenseres gjennom tiltak som reduserer utslipp andre steder.

Vi anser selskapets klimamål som utfordrende, men gjennomførbare. Vardar leverer klimaregnskap gjennom Klimakost med samarbeid og støtte av Klimapartnere Viken.

Klimarisiko og Vardars påvirkning

Klimarisiko handler både om hvordan de fysiske konsekvensene av klimaendringer vil påvirke natur og samfunn, og hva overgangen til et lavutslippssamfunn vil innebære. For Vardar oppstår det både risikoer og muligheter av et fysisk endret klima og regulatoriske endringer, eller tilpasninger hos Vardars kunder, leverandører og andre stakeholdere.

Det er bred konsensus om at vi vil se store endringer i omgivelsene våre i dette århundre, som følge av menneskeskapte klimaendringer. Hvor store de fysiske endringene blir, avhenger av hvor godt vi lykkes med å redusere klimagassutslippene globalt.

Global oppvarming illustrasjon
Fornybar energi illustrasjon

Store deler av Vardars virksomhet og portefølje av industrielle investeringer er bygget på kommersialisering av naturressurser. Endringer i klimaet kan påvirke naturforutsetningene Vardar lever av, og dermed Vardars virksomhet. Klimaendringene kan også påvirke behovene hos Vardars kunder og markedet til Vardars leverandører.

Vardar påvirker klimaet positivt gjennom bidrag til klimagassreduksjoner ved erstatning av fossile energikilder. Det er produksjonen av fornybar energi i form av kraft og varme som er den viktigste positive effekten på klima fra virksomheten.

Vardar påvirker også klimaet negativt gjennom utslipp av klimagasser fra selskapets virksomhet. Det er imidlertid ingen omfattende utslipp fra selskapets driftsfase. De store utslippene fra fornybar energiproduksjon kommer fra utbyggingsfasen. De årene der Vardar har gjennomført utbygginger av vindkraft, solkraft eller større oppgraderinger av vannkraft vil det være en vesentlig økning av utslipp fra virksomheten. I et livsløpsperspektiv har kraftproduksjonen til Vardar svært lav negativ påvirkning på klimaet.

Klima fornybar energi illustrasjon

FNs bærekraftsmål

FN har utarbeidet 17 mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030, som en del av en felles arbeidsplan for verden. I Vardar anerkjenner vi alle bærekraftsmålene, og vi jobber aktivt med syv av disse:

Vardar skal utvikle verdier gjennom aktivt eierskap for å oppnå mål 8 og 9.

For å oppnå mål 7 og 13 skal Vardar bidra til å øke tilgangen på fornybar energi, og bidra til bærekraftig reduksjon av klimagassutslipp.

For mål 5, 12 og 15 skal vi redusere negativ påvirkning på mennesker, natur og andre verdier mens vi utfører vårt hovedoppdrag.

Ivaretakelse av biologisk mangfold

Ifølge EUs rapporteringskrav (ESRS) bør biologisk mangfold og økosystemer ses i lys av andre klimarelaterte temaer i rapporteringsstandardene: klimaendringer og spesielt utslipp, forurensning, vann og marine ressurser, og ressursbruk og sirkulær økonomi. I vesentlighetsanalysen for Vardar utført i 2021 ble å «redusere naturinngrep» og å «ivareta biologisk mangfold» vurdert som to vesentlige temaer i Vardar. Disse er direkte knyttet til biologisk mangfold og økosystemer.

Hensyn til natur er et av Vardar sine fem prinsipper for bærekraftig virksomhet. Vardar har ikke satt egne tidsbestemte mål knyttet til biologisk mangfold, men følger til enhver tid de lovbestemmelser og forventninger som kommer fra myndighetene og eiere. Tidsbestemte mål relatert til Vardars vesentlige påvirkninger på klima og miljø, herunder biologisk mangfold vil utarbeides for å sikre at Vardar rapporterer i tråd med European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

EUs taksonomi

EUs taksonomi er et helhetlig og europeisk rammeverk for arbeid med bærekraft. Formålet er å kanalisere kapital til bærekraftige investeringer for å nå målet om en klimanøytral og bærekraftig økonomi innen 2050 i tråd med ambisjonene lagt i «The European Green Deal». Vardar mener at taksonomien er et viktig regulatorisk grep som vil få reelle implikasjoner for tilgang på finansiering og muligens prising av selskapers egenkapital.

Det er definert seks klima- og miljømål i taksonomien:

  • Redusere og forebygge klimagassutslipp
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  • Forebygging og kontroll av forurensing
  • Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer

Hver aktivitet må bidra vesentlig til ett av seks klima- og miljømål, og samtidig ikke ha en betydelig negativ innvirkning («do no significant harm») på de andre fem. I tillegg må det gjøres aktsomhetsvurderinger for å oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold. Aktsomhetsvurderinger gjøres også gjennom åpenhetsloven, som Vardar er pliktig til.

Miljøfyrtårn

Vardars kontor er sertifisert Miljøfyrtårn. I desember 2021 ble hovedkontoret sertifisert som en av de første etter Miljøfyrtårns nye kriterier. Som et ledd i arbeidet for å redusere Vardars klimaavtrykk, og å sette et søkelys på et godt arbeidsmiljø og arbeid med bærekraft, ser vi det som viktig å være et Miljøfyrtårn. Selv om Vardar bidrar til det grønne skiftet gjennom produksjon og eierskap i ren fornybar energi har vi som mål å bidra lokalt i «eget hus».

Miljøfyrtårn logo - Bærekraft - klima og miljø

Klimapartnere Viken

Klimapartnere Viken logo

Vardar er partner i Klimapartnere Viken, og har vært det siden 2021. Målet til Klimapartnere Viken er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Vardar jobber aktivt med å redusere eget klimagassutslipp og har økt oppmerksomhet om selskapets miljøavtrykk. Samarbeidet i Klimapartnere Viken sikrer oss bistand og klimafaglig påfyll. Vardar leverer klimaregnskap gjennom Klimakost med samarbeid og støtte av Klimapartnere Viken.

Klimapartnere Viken

Vardar er partner i Klimapartnere Viken, og har vært det siden 2021. Målet til Klimapartnere Viken er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Vardar jobber aktivt med å redusere eget klimagassutslipp og har økt oppmerksomhet om selskapets miljøavtrykk. Samarbeidet i Klimapartnere Viken sikrer oss bistand og klimafaglig påfyll. Vardar leverer klimaregnskap gjennom Klimakost med samarbeid og støtte av Klimapartnere Viken.

Klimapartnere Viken logo