Hva er vannkraft?

Vannkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vann til elektrisk energi. Den fysiske omformingen fra bevegelsesenergi, som oppstår når vann faller fra et nivå til et lavere nivå, til elektrisk energi skjer i et vannkraftverk. Vannet kommer via en tilløpstunnel inn på turbinen som igjen driver en generator. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren.