Miljø

Vardars fjernvarmesatsing i Hønefoss har ført til at svært mange forurensende oljefyringsanlegg har blitt faset ut. Dette bidrar til renere luft både lokalt og globalt da forurensning som NOx og svevestøv samt klimagasser reduseres betydelig. I tillegg har mange av byens gater blitt pusset opp pga fjernvarmen. Graver vi i en gate sørger vi alltid for å sette den i bra stand når vi er ferdige.


Biobrenselets kretsløp

• Ringerike er landets største skognæringskommune, og har betydelige lokale bioenergiressurser. Utnyttelse av lokale bioenergiressurser gir dobbel miljøeffekt.
• Bioenergi erstatter fossilt brensel og elektrisitet. Elektrisitet kan eksporteres og erstatte annen fossil energi. Elektrisitet er den edleste formen for energi, og bør ikke brukes til oppvarming.
• Grønn energi som ikke må transporteres over lange avstander er bra for miljøet og for klimaet.
• Fjernvarme er CO2 nøytralt da flisen vi brenner er en del av jordens natrurlige CO2 kretsløp.
• Uttak av energivirke bidrar til tilvekst, som fører til økt opptak av CO2.

Verdt å tenke på!
Vardar Varme produserer i dag ca 40 000 000 kWh årlig i Hønefoss. Det aller meste av dette går med til fyring der det var oljefyr tidligere. Samlet sparer disse kundene Hønefoss by for et CO2 utslipp på ca 8 000 000 kg årlig! Det tilsvarer ca. 53 millioner kilometer bilkjøring i sentrum pr. år.

ENØK tips!
Du kan få opptil kr 25 000,- i støtte fra Enova for å utfase din gamle oljefyr. Les mer.

Du finner også nyttige ENØK tips på www.enova.no eller ved å  ringe  Enovas ”energiråd” telefon gratis på 800 49003.

Vardar har flere ansatte med høy kompetanse på vannbårne fyringsanlegg og ENØK tiltak og hjelper gjerne våre kunder med dette. Du kan spare mye energi ved å optimalisere fyringsanlegget og gjennomføre ENØK tiltak på eiendommen din.