Vår solkraftsatsing

I 2023 opprettet Vardar de heleide datterselskapene Vardar Sol AS og Soldekke AS, og begynte satsingen fornybar energiproduksjon fra solenergi.

Solkraftsatsingen i Vardar er organisert i Vardar Sol AS. I selskapet inngår satsingen på bakkemonterte solparker, mens takmonterte solcelleanlegg er organisert under Vardar Sols datterselskap Soldekke AS. Vardar har som mål å være en langsiktig eier av anlegg som produserer solenergi, og satte i drift sitt første takanlegg på Hønefoss i 2023.

Vardar har i tillegg eiendeler i, og samarbeider med, selskapene Solcellespesialisten AS og Sunease AS.

Solcellespesialisten driver prosjektutvikling av solparker, og Sunease tilrettelegger for drift og drifter solcelleanlegg på næringsbyggtak. Vardar har også eiendeler i Sunly AS, som bygger, drifter og eier solparker i Baltikum og Polen.

Solcelle med blå himmel

Våre prosjekter

Hensmoveien 28 – Proffsenteret AS

På taket av Proffsenteret på Hensmoen ved Hønefoss er Vardars første solcelleanlegg på et næringsbygg. Anlegget ble satt i drift i oktober 2023, med 783 solcellepaneler over et takareal på 2000 m². Årlig kan anlegget produsere opptil 308 MWh.

Installert effekt: 372,69 kW

Kiaby solpark

Vardar har igangsatt et solparkprosjekt i Kristianstad i Sverige. Parken er planlagt lokalisert ved Kiaby vindkraftpark, som Vardar er eier av. Les mer om solparken her: Inbjudan till samråd för Kiaby solcellsanläggning

Informasjon

For området takarealer på større næringsbygg, vil det inngås en avtale med byggeier som da realiserer solarealverdien på taket og får tilgang til lokalprodusert solkraft. Avtalen vil tilpasses det enkelte prosjekt, med ulike former for kompensasjon og lokal utnyttelse av solkraften. Etter kontraktinngåelse vil et takanlegg kunne være ferdig etablert og satt i drift etter 4-6 måneder, forutsatt at montasje ikke forsinkes av værforhold.

For området bakkemonterte solcelleanlegg, solpark, utredes mulighetene for slike anlegg i tett dialog med grunneier, energimyndigheter lokalt og sentralt, samt offentlig forvaltningsmyndighet. Solpark er i seg selv arealkrevende, og med en sannsynlig levetid på 40 år kreves det omfattende utredninger for å ivareta natur-, miljø- og samfunnshensyn på en god måte. Erfaring i bransjen tilsier at det må beregnes 2 år fra beslutning om oppstart av prosjekt til det er satt i drift. I et samfunnsperspektiv ser Vardar det derfor som viktig å bygge solparker i områder som allerede er tatt i bruk og forstyrrer andre interesser i minst mulig grad. I tillegg må området være gunstig for tilkobling til det ordinære kraftnettet. For grunneier vil avtale om kompensasjon tilpasses det enkelte prosjekt.

Solkraft er pekt på som et viktig bidrag i miksen av ren og fornybar energi som verden trenger.

For å omdanne energi fra solen til elektrisitet benyttes fotovoltaiske solceller. Når solstråler treffer solcellene, produseres det likestrøm. Via en inverter omdannes det til vekselstrøm, og strømmen kan dermed sendes ut på nettet via en transformator som øker spenningen.

Forutsetningene for solkraft i Norge er gode, med lange lyse dager sommerhalvåret og med lave temperaturer som gir bedre ytelse av solcellene enn høye temperaturer.