Vår vannkraftsatsing

Vannkraftinvesteringer kjennetegnes av at det er fornybar, ren energi og at det ligger betydelige realverdier til grunn for virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv er en viktig del av Vardars strategi. Vannkraftengasjementet i Vardar er samlet i datterselskapet Vardar Vannkraft AS.

Det heleide datterselskapet Vardar Vannkraft AS eier 2/7 av produksjonen i to kraftverk i Hallingdal, Usta og Nes. Anleggene ble bygget i perioden 1962-67, og Usta og Nes var ferdigstilt i henholdsvis 1965 og 1967. Vardars samlede andel utgjør i overkant av 600 GWh pr. år. Deleierskapet i disse kraftverkene er forankret i en sameieavtale med de andre deltakerne Hafslund Eco Vannkraft AS og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, som eier henholdsvis 4/7 og 1/7.

I 2001 inngikk Vardar Vannkraft en avtale med Buskerud fylkeskommune om kjøp av rettigheter til sekundæruttak av konsesjonskraft. Avtalen har en varighet på 40 år fra inngåelsen, og inngår i vannkraftsegmentet.

Vann som renner - Vår vannkraftsatsing

Informasjon

Vannkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vann til elektrisk energi. Transformeringen skjer når vann faller fra et nivå til et lavere nivå. Vannet kommer via en tilløpstunnel inn på turbinen som igjen driver en generator. Fra generatoren overføres den elektriske kraften til en transformator, før den overføres videre i kabler og nett til forbrukeren.

Vannkraft kan produseres gjennom elvekraftverk eller magasinkraftverk. Ved magasinkraftverk samles vannet opp i magasiner, og kan utnyttes når det er behov.