Vår vindkraftsatsing

Vardar var en av de første som utviklet vindkraft i Norge, med vindparken Mehuken i 2001. Vardar hadde også et stort engasjement innen vindkraft i Baltikum fra 2004 til 2018, bygget opp en rekke vindparker. Ved salget av virksomheten i Baltikum hadde selskapet en operativ vindkraftportefølje på i underkant av 300 MW, og en utviklingsportefølje på i overkant av 1 440 MW. Gjennom vindkraftengasjementet i Baltikum og eierskapet i Zephyr bygget Vardar opp mye verdifull vindkraftkompetanse. I dag er vindkraftinvesteringene organisert gjennom selskapet Vardar Boreas. Vardar Boreas har aktivitet i Sverige og Norge, og er eier av Vardar Vind AB (100%) og Kvalheim Kraft (50%) DA. Vardar har også 50% eierskap i vindkraftutvikleren Zephyr.

Vindmølle på et jorde med høyballer spredt rundt

Informasjon

Vind er luftstrømmer som prøver å jevne ut trykkforskjeller i atmosfæren som oppstår når solen varmer opp luftmassene ulikt på kloden. Vindkraft er energi som er omformet fra denne fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger turbinbladene, eller vingene, som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler til en transformator og til nett til forbrukeren. Vindkraftverk er som oftest dimensjonert til å produsere elektrisk energi når vindhastigheten ved turbinen er 4-25 m/s.